Wat doet de SP zo anders?

Aan de Goese gemeenteraadsverkiezingen zal in 2010 voor het eerst de Socialistische Partij (SP) deelnemen.
Nog los van de vraag of de SP ook inderdaad één of meer raadszetels zal bemachtigen – dat zal op 3 maart blijken – kun je je afvragen of er in Goes, naast de PvdA en GroenLinks wel behoefte is aan nóg een partij ter linkerzijde.
Voor alle duidelijkheid: ik heb niets tegen de SP. En ik ben al evenmin bang dat de SP hordes stemmers van GroenLinks zal wegtrekken.
Maar ik vind wel dat als je als nieuwe partij aan de verkiezingen gaat deelnemen je dat moet doen omdat zaken waar jij als nieuwe partij voor staat op dit moment niet of onvoldoende over het politieke voetlicht worden gebracht. Zelf vindt de SP dat blijkbaar ook, getuige de mededeling in haar verkiezingsprogramma dat het hard nodig is in de gemeenteraad een ander geluid te laten horen.

Op zoek dus naar het nieuwe, waaraan de SP haar verkiezingsdeelname ontleent.

Bij de behandeling van het collegeprogramma in 2006 in de gemeenteraad luidde mijn conclusie “Het zal duidelijk zijn dat het college in haar programma een aantal principiële keuzes maakt die niet de onze zouden zijn geweest. De fractie van GroenLinks zou meer hebben gekozen voor mensen dan voor stenen.” Dit was ook het centrale thema uit onze bijdrage toen, dat ik later overigens nog een aantal malen zou herhalen.
Anno 2010 luidt het uit de mond van SP-lijsttrekker Floor van Lamoen: “De gemeente kan beter meer investeren in mensen en leefbaarheid, dan in stenen“. Nog los van het feit dat de SP-voorman vrijwel letterlijk de door mij vier jaar eerder (en daarna nog diverse keren) uitgesproken woorden tot “zijn” tekst maakt – waarmee ik me natuurlijk gevleid voel – kan ik daaruit toch bepaald niet het “nieuwe” of “andere” van de SP opmaken.

Goed. Kunnen we dat onder het motto “beter goed gejat dan slecht zelf verzonnen” dan nog tot de afdeling campagnetaal rekenen, we kunnen ook eens kijken wat de SP voor Goes aan speerpunten brengt (deze zijn gepubliceerd op de SP Goes web site):

SP-speerpunt 1: Sociaal beleid, zorg en welzijn
Een samenleving gebaseerd op menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit sluit niemand uit. Zorg moet voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn.
Iedereen heeft recht op een inkomen via betaald werk of een uitkering, zodat volwaardige deelname aan de maatschappij mogelijk is.

Uitgangspunten van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn bepaald niet exclusief voor de SP; ook de PvdA en GroenLinks (en zeker niet alleen deze twee partijen) baseren hierop hun handelen. Dit uitgangspunt vinden we dan ook terug in de verkiezingsprogramma’s van PvdA en GroenLinks. Niet alleen in de nieuwe, maar ook al als we die van jaren geleden erbij pakken.
Dat geldt overigens ook dat iedereen volwaardig aan de maatschappij moet kunnen deelnemen. In het GroenLinks-verkiezingsprogramma staat letterlijk: “GroenLinks vindt dat iedereen een volwaardig lid van onze gemeenschap is en daar ook als volwaardig lid aan moet kunnen deelnemen“.
En wat de toegankelijkheid en bereikbaarheid van zorg betreft: de Goese gemeenteraad is al tijden bezig tot zogenaamde woonservicegebieden te komen (aanbod van wijkgerichte en wijkgebonden zorg op maat, geredeneerd vanuit de zorgvrager). Vanavond is er weer een bijeenkomst over.
Op het gebied van sociaal beleid, zorg en welzijn moet de vernieuwing, of de verandering, dus niet van de SP komen ….

SP-speerpunt 2: Huisvesting
De beschikbaarheid van betaalbare huizen, de kwaliteit van woningen en de leefbaarheid in de wijken staan voor de SP centraal.
Bij sloop en renovatie horen wensen van de wijkbewoners voorop te staan. De gemeente dient op het gebied van huisvesting de regie terug te krijgen.

Wellicht is het de SP ontgaan dat de in de gemeenteraad genomen besluiten over bijvoorbeeld Goes-West juist hun achtergrond vonden in een voldoende beschikbaarheid van betaalbare woningen, de kwaliteit daarvan en de leefbaarheid van de wijk. Wat overigens niet wil zeggen dat er geen partijen zijn die pleiten voor nog meer woningen in de sociale sector. Met name GroenLinks en de PvdA hebben zich daar steeds hard voor gemaakt en doen dat nog steeds.
Anders dan de SP vinden GroenLinks en de PvdA echter niet dat bij sloop en renovatie uitsluitend de wensen van wijkbewoners voorop behoren te staan. Deze twee partijen hebben oog voor de totale volkshuisvesting en niet uitsluitend voor de belangen van de zittende bewoners. Waarmee zeker niet is gezegd dat met deze belangen geen rekening zou worden gehouden.
Over de wenselijkheid om de gemeente op het gebied van volkshuisvesting weer de regie terug te geven kun je redetwisten, maar feit is en blijft dat de landelijke overheid dat bepaalt en niet de gemeente. Overigens maakt Goes wel al sinds jaren zogenaamde ‘prestatie-afspraken’ met de corporaties, tot eenieders tevredenheid.

Op het gebied van volkshuisvesting is het enige “nieuwe” of “andere” dat de SP inbrengt dat feitelijk alleen de zittende bewoners uitmaken of (delen van) hun wijk worden gesloopt of gerenoveerd. Daarmee verengt de SP stadsvernieuwing tot slechts één belang, namelijk dat van degenen die al het geluk hebben in zo’n wijk over een woning te beschikken. Daar kún je natuurlijk voor kiezen, hoewel ik persoonlijk vind dat je dan toch ook nog eens over het woord “solidariteit” zou moeten nadenken ….

SP-speerpunt 3: Openbaar vervoer
De sociale functie van het openbaar vervoer hoort op een hoog niveau in stand gehouden te worden.
Alle wijken en dorpen worden voorzien van een frequente busdienstregeling.

Als er ook maar één partij in de gemeenteraad is die zich al sinds jaar en dag beijvert voor goed (en liefst gratis) openbaar vervoer dan is het GroenLinks wel, daarin overigens vaak gesteund door de PvdA. Op initiatief van GroenLinks zal de nieuwbouwwijk waterstad Goese Schans zelfs al met openbaar vervoer worden ontsloten zodra daar de eerste bewoners komen!
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit speerpunt van de SP al meer dan behoorlijk wordt behartigd.

SP-speerpunt 4: Besturen met burgers
Het bestuur is er voor de burgers. Maar besturen mag niet over de hoofden van de burgers heen gebeuren.
Inspraak zonder invloed levert schijndemocratie op en is schadelijk voor het vertrouwen in de overheid.

De afgelopen raadsperiode is door alle partijen geprobeerd de gemeentelijke democratie voor iedereen toegankelijker te maken. Soms met meer, en soms met minder succes. Ook zijn partijen wel eens verdeeld over de vraag hoe ver je daarin kan of moet gaan. GroenLinks is er altijd het verst in gegaan door te pleiten voor burgerparticipatie: het als gemeente samen optrekken met burgers en andere belanghebbenden bij de beleidsontwikkeling en uiteindelijke realisering. Niet voor niets kreeg het GroenLinks-verkiezingsprogramma 2006-2010 de titel “Met u aan de slag” mee. Juist met burgerparticipatie worden mensen immers in de gelegenheid gesteld vanaf het prille begin mede richting aan ontwikkelingen te geven, en is er ruimte om (ook hun) creativiteit in te brengen. Burgerparticipatie gaat veel verder dan inspraak, waarbij je mensen immers pas betrekt als de ontwikkeling of de ontwikkelingsrichting in de meeste gevallen al vast staat.
Ook hier kan ik het “nieuwe” of “andere” van de SP niet terugvinden.

SP-speerpunt 5: Samenwerking
De SP-Goes wil bij acties en initiatieven van harte samenwerken met andere groepen die dezelfde doelstellingen nastreven.
Dit bevordert daadkracht en solidariteit. Uitgangspunt is: “De gemeente Goes, dat zijn wij allemaal.”

Tsja …. wat moet je daar nou mee? Een politieke partij die niet met anderen zou willen samenwerken om haar doeleinden te bereiken is of niet zo vreselijk handig bezig, of streeft een dictatuur na. Tenzij je de absolute meerderheid behaalt zul je in ons democratisch bestel altijd met anderen moeten samenwerken om iets te kunnen bereiken. Dat zal iedere partij onderschrijven en kan toch moeilijk “anders” worden genoemd.
Overigens pak ik de door de SP hier uitgestoken hand van harte op. Wanneer samen met de SP iets voor de GroenLinks-kiezer kan worden bereikt ben ik de laatste om daar niet aan mee te doen.

Uit de speerpunten, zoals de SP die naar voren brengt, lijkt het erop dat wanneer de SP ook inderdaad in de gemeenteraad komt (wat ik ze van harte gun) het “andere” vooral uit “meer van hetzelfde” zal bestaan. Je zou je kunnen afvragen of dat voldoende reden is om als nieuwe partij aan te treden.
Ik wil daarmee overigens zeker niet zeggen dat de SP-punten niet nog indringender door de zittende partijen over het voetlicht zouden kunnen worden gebracht. Maar mijn ervaring is dat deze punten met enige regelmaat de revue passeren en het vooral de politieke samenstelling van de gemeenteraad is die maakt dat deze punten niet altijd in hard beleid kunnen worden omgezet. Tenzij de SP met haar verkiezingsdeelname in de gemeenteraad voor een progressieve meerderheid kan zorgen valt te vrezen dat er op dat punt weinig verandert. Met of zonder SP.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: